آکسان کاری و توجه به الزامات تنغیمی

انجام آکسان کاری و استفاده از آکسان های بیشتر در اجرا باید بر اساس الزامات تنغیمی و لحنی باشد.


تعداد بازدید: 77