اجرای اوج در ترتیل

اجرای اوج در ترتیل باید مطابق اسلوب ترتیل اجرا شود.


تعداد بازدید: 77