اجرای مقامات از روی درجه جلوات

اجرای مقامات از روی درجه جلوات به معنی اجرای جلوه ای و زخرفی مقامات و ردیف ها می باشد. تنوع در قفلات، تحریرها و ترکیبات جزو مهمترین مسائل جلوه ای می باشد.


تعداد بازدید: 36