اجرای مقام نیشابورک

یکی از نغماتی که در ردیف لحنی تلاوت بسیاری از قراء مورد استفاده قرار گرفته است نغمه نیشابورک یا نیشابور می باشد. این مقام یکی از مقامات مرکب مقام راست بوده و از اتصال دو جنس راست به شکل متصل تشکیل یافته است. در این بخش دو قطعه از اجرای مقام نیشابورک با صدای خودم تقدیم عزیزان می گردد/موفق باشید.

مقام نیشابورک 1

مقام نیشابورک 2


تعداد بازدید: 246