از مسائل مهم تقلید

شباهت به الگو و شبیه اجرا کردن الحان در تقلید از اصول مهم این مرحله فراگیری قرائت است.


تعداد بازدید: 129