از مهارتهای تنغیم

قدرت جابجایی بین اجناس از مهارتهای تنغیم می باشد.


تعداد بازدید: 54