از مهارتهای مهم تنغیمی

از مهارتهای مهم تنغیمی، انتخاب ملودی متناسب با ظرفیت تنغیمی و بافت هجایی کلمات است.

 


تعداد بازدید: 32