اسامی تعدادی از قفلات

قفلات به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. پرکاربردترین قفلات در تلاوت به شکل کامله و نصفه یا معلق استفاده می شود. قفلات خادعه، حراقه، صخریه و … کمتر استفاده می شود.


تعداد بازدید: 140