عدم استفاده از دست در ترتیل خوانی

با توجه به اینکه استفاده از دست، حالت و فرم خطابی داشته و ترتیل نیز از نوع قرائت های خطابی محسوب نمی شود. لذا استفاده از دست در ترتیل خوانی، معروف و شایع نیست و خلاف محسوب شده و فنی نمی باشد.


تعداد بازدید: 408