اصل تعددیة المقامات

اتصال چند جنس در یک نفس لحنی تحت عنوان اصل تعددیه المقامات شناخته می شود. اتصال اجناس به یکدیگر موجب ایجاد تنوع و نوآوری در ردیف های لحنی می شود.


تعداد بازدید: 254