اضافه شدن مدها به عنوان ظرفیت تنغیمی

مدها زینت صوت هستند لذا پسندیده است ظرفیت مدهای تجویدی به تلاوت اضافه شود. در صوت شناسی به کشش های صوتی که در درجه ای خاص ایجاد می شود، مدت می گویند. قاری از مدها باید برای کارهای تنغیمی استفاده کرده و تحرک تلاوت را افزایش دهد.


تعداد بازدید: 429