افت کوک

افت کوک از جمله مصادیق خارج لحنی محسوب می شود. نشانه افت کوک نیز تغییر طابع صدا است.


تعداد بازدید: 222