انتخاب سرعت متناسب

انتخاب سرعت متناسب توانمندی صوتی و لحنی و ثبات سرعت انتخاب شده از مسائل مهم در کیفیت تنغیم می باشد.


تعداد بازدید: 270