انواع صدای غنوی یا خیشومی

صدای غنوی به دو نوع است:

الف): صدای اغن (غنه) – صدای غنوی مطلوب و زیبا

ب): صدای اخن (خنه) – صدای غنوی نامطلوب و زننده


تعداد بازدید: 572