اهمیت اجرای صحیح جمله لحنی

تا زمانیکه نتوان جمله لحنی را به شکل صحیح اجرا کرد نمی توان درک درستی از الزامات تنغیمی و تطابق آن با نبره های لفظی به دست آورد.


تعداد بازدید: 44