اهمیت اشباع و تشویق در تلحین

توجه ویژه به اصل اشباع و تشویق در تلحین باعث ایجاد خلق کارهای تنغیمی جدید خواهد شد.


تعداد بازدید: 47