اهمیت تحریرها

بیشتر بودن سرعت تحریر و تعداد تحریرها موجب ایجاد جذابیت، هیجان و آهنگ سازی بیشتری در تلاوت می شود.


تعداد بازدید: 104