اهمیت تنظیم ملودی

تنظیم ملودی یکی از مهمترین مهارتهای تنغیمی است که تسلط قاری در اجرای ملودی را نشان می هد.


تعداد بازدید: 138