اهمیت سرعت تلاوت

سرعت کند و تند در تلاوت دارای مهارت خاصی از تنغیم می باشد و کسی که این مهارت را کسب نکرده است نباید از این سرعتها استفاده کند.


تعداد بازدید: 43