اهمیت شناخت روش های اوج گیری و ساخت مدل های لحنی

شناخت روش های اوج گیری با بهره گیری از مدل و ساختارهای لحنی می تواند شکل ظاهری تلاوت را تغییر داده و می تواند ابزاری باشد در جهت اجراهای متفاوت.

مثال:

روش اوج گیری از درجه 4 بیات و انتقال به رست با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت رست)

روش اوج گیری از درجه 4 بیات و انتقال به بیات با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت بیات)

روش اوج گیری از درجه 5 بیات و انتقال به بیات جدید با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت بیات)

روش اوج گیری از درجه 8  بیات و انتقال به رست با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت بیات) و …

 


تعداد بازدید: 115