اهمیت شنیدن صدای خوب از خود

بسیاری از افراد به علت عدم شنیدن صدای خوب خود، صدای مناسب خود را پیدا نکرده و در کشف آن دچار مشکل هستند. برای رفع این مشکل می توان از سه راه زیر استفاده کرد:

الف): محل تمرین را عوض کرد. تمرین باید جایی باشد که برگشت صدا وجود داشته باشد. برگشت صدا موجب رفع فشار از حنجره می شود.

ب): سکوت در تمرین: تمرین باید در محلی باشد که سکوت حکمفرما باشد تا برای شنیدن صدای خود مجبور به تولید صدای بیشتر یا شدت دادن به صدا نشویم.

ج): استفاده از دست در هنگام تمرین برای شنیدن بهتر صدا


تعداد بازدید: 88