اهمیت فعال بودن میمیک صورت

فعال بودن میمیک صورت و توجه به حالتهای آن از جمله موارد مهم پردازش صدا و فصاحت اداء است.

 


تعداد بازدید: 19