تجوید شرظ ورود به لحن

تا تجوید کامل نشود و مسائل اصلی آن تعلیم داده نشود باب لحن باز نمی شود. تجوید شرط ورود به لحن می باشد. با توجه به اینکه الحان عربی باید با لهجه عربی اجرا شوند لذا وجود فراگیری تجوید برای کار لحنی واجب می باشد.


تعداد بازدید: 500