تحریرها ادوات تنغیم هستند

یکی از ادوات تنغیم، استفاده از تحریرها می باشد. تحریرها به جهت اجرا نیازمند ملودی می باشند. هیچ تحریری بدون ملودی اجرا نمی شود. لذا تحریرها برای اجرا نیازمند ملودی هستند و خود نیز ملودی سازی می کنند. تحریرها به اندازه ظرفیت نغمی خود نغمه سازی می کنند.


تعداد بازدید: 354