تحریر و ظرفیت تنغیمی

تحریر بر روی حروف باید بر اساس ظرفیت تنغیمی آنها و رعایت قواعد تجویدی باشد.


تعداد بازدید: 170