تحویل نغمات به دو صورت است:

تحویل نغمات به دو صورت است:

الف): انتقال

ب): ترکیب


تعداد بازدید: 433