تریکورد، تتراکورد، پنتاکورد

تریکورد به معنی ثلاثی (سه صدا)، تتراکورد به معنی جنس (چهارصدا) و پنتاکورد به معنی عقد (پنج صدا) می باشد.


تعداد بازدید: 564