تشریح چهار مهارت صوتی {تحریر – ویبراسیون – گزش – گلیساندو}

محمد کاکاوند

تشریح چهار مهارت صوتی {تحریر – ویبراسیون – گزش – گلیساندو}

مطرح شده در جلسه 30 مرداد ماه مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 458