تصویر صوت

نزدیک ترین تصویری که از صوت به ذهن متبادر می شود را پیام صوت می گویند. لذا بر این اساس پیام صوت در تلاوت به دو دسته قابل تقسیم است:

الف): پیام های عام که اکثریت افراد آن را می شناسند

ب): پیام های تخصصی که توسط افراد تعلیم داده شده تشخیص داده می شود


تعداد بازدید: 47