تعرفی از تلاوت استادانه

برای اجرای یک تلاوت تحصصی باید توازن میان تکنیک، حس و اصول و ضوابط ارکان تلاوت وجود داشته باشد.


تعداد بازدید: 64