تعریف آکاپلا

خوانندگی جمعی به صورت کُرال (صدای جمع) و بدون ساز را آکاپلّا می گویند. هر نوع جمع خوانی که در آن ساز بکار نرود به شیوه آکاپلا صورت می پذیرد.


تعداد بازدید: 463