تعریف انعطاف در صوت

قدرت انتقال از درجه ای (صدا) به درجه ای دیگر را انعطاف می گویند. این انتقال صدا به اشکال مختلف صورت می گیرد که یکی از موارد آن تحریر است. تحریر از پارامترهای مهم انعطاف صوت محسوب می شود.


تعداد بازدید: 566