تعریف مدت صوت

استقرار صدا بر روی یک درجه صوتی و کشش صدا در آن درجه صوتی را مدت می گویند.


تعداد بازدید: 99