تعویض مقام بر اساس معنا در ترتیل

تعویض مقام بر اساس معنا، در ترتیل کاربرد ندارد چون ترتیل قرائت خطابی نیست. قرائت تحقیق، قرائت خطابی محسوب می شود چون از ابزارهای خطاب در آن استفاده می شود.


تعداد بازدید: 513