تقسیم بندی قسمت های قرار، جواب و جواب الجواب بر اساس دانگ

قسمت های دانگ اول و دوم را قسمت قرار، دانگ سوم و چهارم قسمت جواب و دانگ پنجم و ششم را قسمت جواب الجواب می گویند.


تعداد بازدید: 507