تقسیم بندی مد مبالغه

مد مبالغه دارای دو مد تعظیم و تبرئه است. مد مبالغه از جمله مدهای با سبب معنوی می باشد.

 


تعداد بازدید: 538