تقطیع ملودی (کُلاژ)

تقطیع ملودی به چند بخش و اجرای آن بر روی جمله را در زبان فنی، کُلاژ نامیده می شود.


تعداد بازدید: 27