تنظیم ملودی به صورت استاندارد

بر اساس تقسیم ملودی به سه بخش ابتدا، میانه و انتها باید به مسئله تنظیم توجه شود. زمانی تنظیم ملودی صورت استاندارد دارد که از ابتدا تا انتها، مسئله تحرک و آهنگ پردازی آن توجه شود. عدم توجه به این موضوع در روان بودن و سلاست اجرای لحن نیز اثر مثبت و منفی می گذارد.


تعداد بازدید: 69