تنوع در قفلات

تنوع در قفلات از مهارتهای مهم تنغیمی اجرای هر ردیف لحنی است


تعداد بازدید: 66