توجه به ابتدای تلاوت

ابتدای تلاوت باید دارای مفهوم صحیح باشد و از هر آیه ای نمی توان به عنوان مطلع تلاوت استفاده کرد.


تعداد بازدید: 49