توجه به اجرای وُکال نغمات

برای تسلط در اجرای نغمات باید اجرای وُکال نغمات حتماً صورت گیرد. در اجرای وُکال نغمات، توانایی تمییز اصوات و ترکیب و تکرار اصوات پدید آمده و موجب ایجاد خلاقیت می گردد.


تعداد بازدید: 377