توجه به اولین نت تلاوت

توجه به اولین نت تلاوت در ایجاد جذابیت و اثرگذاری بر مستمع نقش مهمی دارد.


تعداد بازدید: 96