توجه به تناسب فضای لحنی

در تغییر مقام باید به مسئله تناسب فضای صوتی و لحنی آن توجه کرد. اگر تغییر نغمی در ردیف ایجاد جذابیت نکند، افت محسوب شده و خارج به حساب خواهد آمد.


تعداد بازدید: 501