توجه به ظرفیت تنغیمی در اجرای اوج

برای اجرای قطعات اوج باید به ظرفیت تنغیمی حروف دقت نمود. در میان حروف، حروف مدی دارای بیشترین ظرفیت تنغیمی هستند. عدم توجه به این مسئله موجب تغییر طنین صدا خواهد گشت.


تعداد بازدید: 274