توجه به مسئله اشباع موسیقایی در تلاوت

 

زمانی که انتظار موسیقایی مستمع از نظر اجرای طبقات اوج برآورده شد، نیازی به تکرار همان قطعه با صدای بلندتر نیست. زیرا اینکار باعث اشباع شدن وی می شود. زمانی باید از نظر اوج، مستمع را اشباع نمود که تنوع کافی در تلاوت وجود داشته و فضای موسیقایی تلاوت حالت تشنگی برای کمال صوت را ایجاد کرده باشد.


تعداد بازدید: 314