توصیه ای برای دوران بلوغ

در دوره بلوغ باید برنامه صوتی ویژه این دوران را مورد اجرا قرارداده و باید از برنامه های صوتی که نیازمند تمرینات مداوم و سنگین است پرهیز نمود.


تعداد بازدید: 77