توضیحاتی در خصوص استفاده و اجرای تحریرها

محمد کاکاوند

توضیحاتی در خصوص استفاده و اجرای تحریرها

مطرح شده در جلسه 19 دی ماه 1393

جلسه مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه محمد کاکاوند)

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


تعداد بازدید: 359