توضیحاتی در خصوص انواع ارزشیابی و ارزیابی تلاوت

محمد کاکاوند

توضیحاتی در خصوص انواع ارزشیابی و ارزیابی تلاوت

مطرح شده در جلسه 13 شهریورماه مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 290