توضیحاتی در خصوص اهمیت ضبط کردن و گوش دادن به صدای خود

محمد کاکاوند

توضیحاتی در حصوص اهمیت ضبط کردن و گوش دادن به صدای خود

درس جلسه 5 دی ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه هفتگی محمد کاکاوند

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


تعداد بازدید: 310