توضیحاتی مختصر در خصوص سه ویژگی مهم صوتی

محمد کاکاوند

توضیحاتی مختصر در خصوص سه ویژگی مهم صوتی

مطرح شده در جلسه 23 مردادماه 94 مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 377